Wettelijke kaders

De exameneisen binnen het mbo zijn beschreven in de kwalificatiedossiers. Ook voor keuzedelen is op soortgelijke wijze het te behalen eindniveau beschreven. De eisen voor generieke onderdelen zoals taal, rekenen, en Engels zijn geformuleerd met verwijzing naar het te behalen referentieniveau. Het voldoen aan een inspanningsverplichting voor Loopbaan en burgerschap geldt eveneens als generieke eis.

Visie

Iedere mbo-school heeft een eigen visie op onderwijs en examinering. Onderdeel van een visie kan bijvoorbeeld zijn om zoveel mogelijk de examens af te nemen in de beroepspraktijk, of om het werkveld te betrekken bij de constructie van examens. Deze schoolvisie moet passen binnen de wettelijke kaders (WEB) en de vertaalslag hiervan naar het toezichtkader van de inspectie. De examencommissie ziet toe op de kwaliteit van het gehele examenproces.

Vanaf augustus 2017 hanteert de inspectie voor het waarderingsgebied Examinering drie indicatoren:

  • de examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering;
  • het exameninstrument sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen;
  • de inrichting en uitvoering van het examenproces van afname en beoordeling is deugdelijk.

OER

Iedere opleiding stelt een examenplan op en legt dit vast in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Het examenplan geeft inzicht in met hoeveel examens of delen daarvan, met welk soort examens, wanneer en waar (school of praktijk) de examens worden afgenomen.